Bestuursrecht. Deel 1

Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

H.E. Bröring, K.J. de Graaf e.a. 9789462901827 | 5e druk, 2016
Budh

Beschrijving

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel Bestuursrecht 2 behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.|

Belangrijkste veranderingen in de 5e druk van Bestuursrecht. Deel 1
- De tekst is geactualiseerd: nieuwe jurisprudentie is toegevoegd, oudere jurisprudentie is verwijderd.
- Het oude hoofdstuk 8, Nemen van besluiten, is gesplitst in twee hoofdstukken: Formele normen voor besluitvorming (hfdst. 8) en Materiële normen voor besluitvorming (hfdst. 9). Binnen deze hoofdstukken, en m.n. binnen het nieuwe hoofdstuk 9, is de structuur eveneens gewijzigd.
- Het oude hoofdstuk 16, Handhaven of gedogen, is in de nieuwe druk meteen na het hoofdstuk over herstelsancties is geplaatst. Dit betekent een omwisseling in volgorde met het hoofdstuk over bestraffende bestuurlijke sancties.
- Verder worden enkele onderwerpen die op meerdere plaatsen in het boek werden behandeld nu op meer geconcentreerde wijze besproken. Dit geldt o.a. voor het onderwerp beginselen en het onderwerp beleidsregels.
Een van de gevolgen daarvan is dat de inhoud en omvang van het oude hoofdstuk 9, Nemen van bijzondere soorten besluiten, is ingekort. 
- Op onderdelen is ook elders de lengte van de tekst teruggebracht.

Doelgroep

Doelgroep van het boek zijn primair universitaire studenten. Gebleken is echter dat het boek ook goed bruikbaar kan zijn in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs, en ook voor de praktijk duidelijk in een behoefte voorziet. Mede daarom zijn uitvoerige literatuur en jurisprudentieverwijzingen en registers opgenomen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag