Bestuursrecht. Deel 2

Rechtsbescherming tegen de overheid

Leo Damen, Herman Broring, Kars de Graaf, Bert Marseille en H.B. Winter 9789089748140 | 5e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De 6e druk (ISBN 9789462901834) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in de zomer van 2016. Klik hier voor meer informatie of bestellen.

Het boek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, waarvan in 2013 een vierde druk is verschenen, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder die van de Algemene wet bestuursrecht, en de verdeling van bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

De veelomvattende wet ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’ is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking getreden, met in titel 8.4, Schadevergoeding, de nieuwe rechtsmachtverdeling inzake schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Verder is veel nieuwe jurisprudentie verschenen, vooral over de rechterlijke toetsing, evenals veel literatuur. Met de verwerking hiervan is Bestuursrecht 2 geheel geactualiseerd tot 15 juni 2013.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student) vriendelijke prijs.

Doelgroep

Dit boek is primair bestemd voor universitaire studenten in de bachelorfase. Echter, het boek is ook goed bruikbaar in het hoger beroepsonderwijs, het postacademisch onderwijs en in de praktijk. Mede daarom zijn uitvoerige literatuur- en jurisprudentieverwijzingen opgenomen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag